Regulamin

sklepu internetowego hempjuice.pl z dnia 1 lipca 2020 r.

Drodzy Klienci, poniżej prezentujemy regulamin („Regulamin”) sprzedaży naszych towarów („Towary”) oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.hempjuice.pl („Sklep internetowy”, „Sklep”) oraz świadczenia usług związanych ze sprzedażą drogą elektroniczną, w szczególności usługi newslettera („Newsletter”) i konta („Konto”).

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jak również z naszą Polityką prywatności przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Kupujących będących Konsumentami zgodnie z definicją zawartą poniżej. Kupujących będących przedsiębiorcami zapraszamy do indywidualnych rozmów prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży. Kupującemu będącemu przedsiębiorcą i dokonującemu zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego nie przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu.

I. Sprzedający

Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hempjuice.pl jest Hemp Juice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Michała Bałuckiego 30 lok. 8, 02-557 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000855796, NIP 5213904780, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, adres e-mail: hello@hempjuice.pl, numer telefonu +48 793 081 808 (w dalszej części „Hemp Juice” lub „Sprzedający”).

Sprzedający prowadzi bezpośrednią obsługę Klientów za pośrednictwem powyższych danych kontaktowych w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 9.00-17.00.

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest również przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://hempjuice.pl/kontakt/

II. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosowane są poniższe terminy, mają one następujące znaczenie:

 1. Konto – zindywidualizowana strona internetowa w ramach Sklepu internetowego, na której Klient, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, może: składać zamówienia na Towary, aktywować lub dezaktywować Subskrypcje, przeglądać historię poprzednich zakupów, mieć dostęp do swoich danych osobowych oraz dokonywać ich zmiany;
 2. Konsument – oznacza każdą osobę fizyczną, dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej związanej bezpośrednio z tą działalnością.
 4. Przedsiębiorca Uprzywilejowany – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą tej osoby, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1740 z późn. zm.);
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm);
 8. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie;
 9. Towary – produkty dostępne w Sklepie internetowym, które są przedmiotem Umowy sprzedaży;
 10. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.hempjuice.pl, w którym Klient może w szczególności składać zamówienia i który świadczy inne usługi oferowane przez Sprzedającego;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów;
 12. Subskrypcja – system sprzedaży Towarów związany z zobowiązaniem do okresowego nabywania Towarów i polegający na automatycznym przedłużaniu tego okresu zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego www.hempjuice.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 14. Polityka prywatności – Polityka prywatności z dnia 1 lipca 2020 r. dostępna pod adresem: www.hempjuice.pl

Załącznik 1. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży

Pobierz załącznik (PDF)